Tabernacl Pencader

Nadolig

gan Haulwen LEWIS

Cynhaliwyd cwrdd Nadolig plant Ysgol Sul Tabernacl Pencader prynhawn Sul Rhagfyr 10.  Er na chyflwynwyd drama’r geni eleni bu’r plant yn mwynhau darllen yr hanes, a chanu carolau, gyda phob un yn cymerid rhan.

Cafwyd datganiad hyfryd a phroffesiynol ar y ‘tenor horn’ gan Celyn Davies, ac hefyd ar yr organ gan Gruffydd Davies.  I orffen y gwasanaeth cyflwynwyd rhoddion ac arian i’r plant am eu ffyddlondeb i’r Ysgol Sul yn ystod 2023, gan eu annog i ddod eto yn 2024.  Diolchwyd i’r rhieni am eu parodrwydd bob amser i gludo eu plant i’r Ysgol Sul.  Bu’r  gweinidog Chris Bolton yn sgwrsio a’r plant, ac hefyd yn llongyfarch Nancy Jones ar ddathlu ei phenblwydd yn 90 oed.

Roedd te a chacennau wedi eu paratoi yn y festri, a bu Nancy Jones yn torri ei chacen penblwydd a rannwyd rhwng pawb oedd yn bresennol.

Prynhawn Sul Rhagfyr 17eg cynhaliwyd gwasanaeth Carolau Gofalaeth Broydd Teifi yn y Tabernacl, a oedd dan ofal ein Gweinidog.

Daeth nifer ynghyd, a’r canu yn hwylus, ac aelodau o’r pedair eglwys yn darllen rhannau o’r ysgrythur.  Marc Jones oedd yr organydd yn y ddwy oedfa.    Unwaith eto aeth pawb i’r festri ar ôl y gwasanaeth i gael te a mins peis.